Technické služby

byly založeny Městem Opava dne 20. 12. 1995. Historicky byly činnosti odpovídající péči o město převedeny již kolem roku 1900 na Těšínskou ulici. Po řadě reorganizací byly v roce 1960 zřízeny jako Technické služby města Opavy a v tomto rozsahu pracovaly až do založení Technických služeb Opava s.r.o. Dnes mají devět provozoven, kterými zajišťují správu a údržbu majetku města a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především ve městě Opavě.

 

Organizační a personální struktura společnosti

 • Areál společnosti
 • Areál společnosti
 • Pohled na sídlo společnosti

Rozvíjíme společenskou odpovědnost, jsme prémiovým členem Asociace společenské odpovědnosti.

www.spolecenskaodpovednostfirem.cz

Více o asociaci

Jsme aktivními členy Centra excelence, jež je součástí České společnosti pro jakost.

www.centrumexcelence.cz

 

Jsme členy Spolku veřejně prospěšných služeb, z.s.

www.svps.cz

Profil společnosti

Den zápisu: 20.12.1995

Obchodní společnost: Technické služby Opava s. r. o.

Sídlo: Těšínská 2057/71, 746 01 Opava

Identifikační číslo: 646 18 188

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Vedení společnosti

Ředitel společnosti: Ing. Jan Hazucha

Provozně technický náměstek: Ing. Martin Girášek, MCI

Ekonomický náměstek: Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom

Předmět podnikání
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady
 • provozování pohřebišť a krematorií
 • zámečnictví
 • provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužící regeneraci a rekondici
 • výroba cementového zboží a umělého kamene
 • opravy, údržba a čištění komunikací, ploch a související servis
 • mechanizačně - dopravní služby
 • údržba a obnova zeleně a provoz zásobního zahradnictví
 • provozování veřejných WC
 • provozování parkovišť
 • výroba dopravních značek
 • plakátovací služby
 • podnikání v oblasti s nakládání s nebezpečnými odpady
 • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • silniční motorová doprava nákladní
 • inženýrská a investorská činnost, stavební dozor
 • montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení
Statutární orgán

Jednatel: Ing. Jan Hazucha

Jednatel: MUDr. Dalibor Hudec

Jednatel: Mgr. Dalibor Bárta

 

Jednání za společnost:

jednatelé jednají jménem společnosti samostatně.

Dozorčí rada

Předsedkyně: Ing. Petra Hlaváčková

den vzniku členství: 2. 12. 2020

Člen: Jiří Koreník

den vzniku členství: 5. 12. 2018

Člen: Mgr. Simona Horáková

den vzniku členství: 5. 12. 2018

Člen: Jaroslav Čech

den vzniku členství: 18. 11. 2020

Člen: Mgr. Ondřej Kubesa, Ph.D.

den vzniku členství: 5. 12. 2018

Výše vkladu každého společníka a rozsah splacení

Město Opava

Vklad: 9.291.302,00 
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl1/1 IČ: 300535

Základní kapitál: 9.291.302,00

Strategie společnosti
 • Hlavní úkolem pro budoucí léta je udržet a zkvalitňovat standard poskytovaných služeb a zabezpečení kvality výrobků a služeb pro Statutární město Opava, ale také pro ostatní zákazníky,
 • Udržet a rozšířit objem činností pro Statutární město Opava a ostatní zákazníky,
 • Rozšířit své služby také pro obce a firmy v regionu města Opavy,
 • Kvalitně a zodpovědně plnit uzavřené obchodní smlouvy ke spokojenosti odběratelů,
 • Dosahovat spokojenosti a kvalifikačního rozvoje zaměstnanců,
 • Zefektivňovat poskytované služby, zvyšovat produktivitu práce,
 • Snižovat pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti,
 • Udržovat míru závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti na stávající, tedy téměř nulové úrovni,
 • Minimalizovat produkci odpadů z vlastní činnosti,
 • Modernizovat síť veřejného osvětlení s důrazem na úsporu elektrické energie, zavádět další úsporná opatření, snižující spotřebu médií,
 • Provozovat parkoviště v rámci Zóny placeného stání v maximální míře technologií, využívající obnovitelný zdroj energií,
 • Soustavně investovat do nákupů investičních strojních a mechanizačních prostředků s cílem, disponovat s mechanizací do 8 let stáří. Mechanizační prostředky budou pořizovány šetrné k životnímu prostředí (baterie, CNG, pohon splňující normu EURO),
 • Dodržovat zásady Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a uplatňování zodpovědnému přístupu k ochraně životního prostředí,
 • Dodržovat a řídit se 10 základními principy UN Global Compact, chovat se společensky odpovědně a trvale udržitelně.
Signatáři 10 základních principů UN Global Compact

Global Compact“ je dobrovolná iniciativa pod záštitou Organizace spojených národů, jejímž cílem je rozvíjet a podporovat adekvátní praktiky v podnikatelské sféře a sdílení nových zkušeností v oblasti lidských práv, práce a životního prostředí tím, že se podniky zaváží k dodržování deseti všeobecně přijímaných principů

Deset principů této mezinárodní iniciativy vzešlo ze závazků vlád členských zemí a zároveň vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv, "Základních principů a práv pracujících" vydaných Mezinárodní organizací práce, "Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji" a z "Úmluvy OSN proti korupci".

Iniciativa UN Global Compact byla vytvořena jako dobrovolná platforma. Obchodní společnost, která zastává tyto všeobecně uznávané principy, je vyzvána, aby dodala určité doklady, např. výroční zprávu, či další veřejné dokumenty. Je povinná předložit dokument COP (Communication on Progress) a ukázat, jak postupuje při plnění deseti principů. COP také musí být zveřejněný na webových stránkách UN Global Compact.

 LN CZE LOGO WS

Deset základních principů UN Global Compact:

Lidská práva

Princip 1: Firmy mají podporovat a respektovat mezinárodně uznávaná lidská práva,

Princip 2: zároveň si mají být jisté, že se neúčastní porušování lidských práv v jakémkoli směru.

Pracovní podmínky

Princip 3: Firmy mají uznat právo na sdružování zaměstnanců a právo na kolektivní vyjednání

Princip 4: nedovolit jakoukoliv formu nucené práce,

Princip 5: zamezit dětské práci

Princip 6: a bránit jakékoli diskriminaci v zaměstnání.

Životní prostředí

Princip 7: Firmy mají podporovat preventivní přístup k ochraně životního prostředí,

Princip 8: účastnit se iniciativ prosazujících zvyšování odpovědnosti vůči životnímu prostředí

Princip 9: a podporovat vývoj a šíření ekologicky šetrných technologií.

Protikorupční opatření

Princip 10: Firmy mají být proti všem formám korupce, včetně vyděračství a úplatkářství.

K těmto deseti principům se společnost Technické služby Opava s.r.o. jednoznačně hlásí, jako signatář těchto Deseti základních principů UN Global Compact důsledně dbá na jejich dodržování při každodenních pracovních činnostech.

V měsíci únoru 2018 společnost vypracovala a zveřejnila na webovém portálu UN Global Compact https://www.unglobalcompact.org/, již svou třetí Zprávu COP, tedy Zprávy o pokroku (Communication on Progress).

Signatáři Charty kvality České republiky

V dnešní době představuje kvalita měřítko efektivnosti a konkurenceschopnosti organizací podnikatelského i veřejného sektoru. Ke zdůraznění významu kvality pro rozvoj celé společnosti Rada kvality v roce 2010 vyhlásila Chartu kvality České republiky.

Signatáři Charty kvality České republiky se zavazují:

 • všeobecně podporovat přístup ke kvalitě, jak v podnikatelském, ale i veřejném sektoru,
 • rozvíjet výchovu ke kvalitě na všech úrovních vzdělání a podporovat výchovu k etice a morálce v rodině i společnosti,
 • aktivně rozšiřovat zkušenosti nejlepší praxe v kvalitě a inovacích,
 • podporovat a šířit dobré jméno "české kvality" ve světě,
 • angažovat se pro dosahování vysoké kvality ve všem, co člověk dělá a vytváří.

listina signatare charty kvality 2